When Do Dachshunds Stop Growing

When Do Dachshunds Stop Growing